Lệnh mua
Lệnh bán
Tất cả
68.25%
31.75%
Exness
68.09%
31.91%
XM
72.42%
HERO
35.99%
64.01%
FBS
76.95%
FXTM
74.97%
IC Markets
79.78%
GMI
72.24%
Doo Prime
81.58%
TMGM
70.51%
FXTRADING.com
50%
50%
Dữ liệu do WikiFX Data cung cấp2023-10-02 12:05:36